กวดเข้ม ป.5 - 6 มุ่งเข้า ม.1 ร.ร.เตรียมน้อมฯ / บดินทรเดชา / เตรียมพัฒนาการ / สตรีวิทยา / สาธิตราม 02-3742899 (เสาร์-อาทิตย์) , 090-66-99992 (ทุกวัน)
โครงการการันตี เข้า ม.1
Link เว็บไซต์โรงเรียน  
โรงรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย
โรงรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมน้อมเกล้า โรงเรียนโยธินบูรณะ
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนีย์ ) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนีย์ ) ๒ โรงเรียนหอวัง กรุงเทพ
โรงเรียนสตรีวิทยา 2 โรงเรียนศึกษานาร
โรงเรียนสตรีวิทยา โรงเรียนนนทรีวิทยา
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รัชดา โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล
โรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนวัดราชโอรส
โรงเรียนเทพศิรินทร์ ร่มเกล้า โรงเรียนสารวิทยา
โรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ โรงเรียนทวีธาภิเศก
โรงเรียนหฤทัยคอนแวนต์ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตร
โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนอัสสัญชัญธนบุรี
โรงเรียนสายปัญญา โรงเรียนเซนต์คาเบรียล
โรงเรียนศรีพฤฒา โรงเรียนอัสสัญชัญศึกษา
โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนราชินี
โรงเรียนเซนต์ดอมินิก โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ
โรงเรียนบางกะป โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง
   
โรงเรียนสาธิต  
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
โรงเรียนสาธิต มศว.ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
โรงเรียนสาธิตรามฯ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี
โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ โรงเรียนสวนกุหลาบ
โรงเรียนสาธิตเกษตรฯ  
โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สสวท
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น สพท. กรุงเทพฯ เขต 2
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่